نکات مهم

  1. الزاما می بایست این سولات توسط اثرگذارترین فرد سازمان پاسخ داده شود .
  2. پاسخ ها بایستی به صورت کمی بیان گردد و تا جایی که ممکن است از پاسخ های سطحی و کلی پرهیز نمایید.
  3. پس از بررسی پاسخ ها از طرف دپارتمان برندینگ کانون کیارس برای هماهنگی جلسات آتی، با شما تماس گرفته خواهد شد .